НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Науково-педагогічний персонал кафедри активно поєднує викладацьку роботу з науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання з урахуванням сучасного стану та тенденцій розвитку фінансів, банківської справи, страхування, обліку, аудиту, оподаткування, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращення методики викладання.

Основними формами наукової діяльності науково-педагогічного персоналу кафедри є:

 • виконання держбюджетних науково-дослідних робіт;
 • підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук аспірантами та викладачами кафедри;
 • написання навчально-методичних праць, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;
 • участь професорсько-викладацького складу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференціях та конкурсах;
 • стажування професорсько-викладацького складу кафедри в установах НАН України, навчальних закладах України та зарубіжних країн, а також на підприємствах, банках, страхових компаніях, аудиторських фірмах;
 •  наукове співробітництво з органами державного управління та місцевого самоврядування, податковими та фінансовими інституціями, науковими установами, підприємствами різних видів економічної діяльності, аудиторсько-консалтинговими фірмами у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо;
 • організація та проведення міжнародних конференцій;
 • реалізація досліджень у рамках наукової школи «Фінансово-кредитні, аналітичні та обліково-контрольні механізми сталого розвитку національної економіки»;
 • організація та проведення роботи наукових гуртків;
 • участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах та проектах;
 • проведення роботи в рамках академічної мобільності;
 • залучення студентів до наукової роботи тощо.

 

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування виконує дві держбюджетні науково-дослідницькі теми:

 • «Побудова системи обліково-аналітичної інформації та аудиту діяльності суб'єктів на різних рівнях господарювання» (номер державної реєстрації   0121U110164, 01.01.2021-31.12.2022);
 • «Функціональні складові моделі фінансового забезпечення сталого розвитку авіаційної галузі України» (номер реєстрації 0119U103609, 01.2020 – 31.12.2023).

  

 

Показник

Результати наукової роботи викладачів кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Результати наукової роботи здобувачів за освітніми програмами кафедри фінансів, обліку та оподаткування 

2021-2022 р.н.

2022-2023 р.н.

2021-2022 р.н.

2022-2023 р.н.

 1

Кількість наукових публікацій:

 

 

 

 

 1.1.

   - підручники / посібники / монографії

11

6

0

0

 1.2.

   - у виданнях, зареєстрованих у Scopus, Web of Science

11

8

0

0

 1.3

   - у закордонних наукових виданнях, що входять до міжнародних реферованих баз даних (крім Scopus, Web of Science)

2

2

0

0

 1.4

   - у фахових виданнях України, що входять до міжнародних реферованих баз даних (крім Scopus, Web of Science)

20

40

10

20

 1.5

- статті та тези у збірниках наукових праць та матеріалах конференцій

20

52

11

57

 

Всього

64

108

21

77

 

Рис. 1 Результати наукової роботи викладачів кафедри фінансів, обліку та оподаткування 2021 – 2023 рр.

 

 У загальній кількості монографій кафедри за 2021 – 2023 н. нар. варто окремо виділити колективні монографії

      1) Economics, management and administration in the coordinates of sustainable development: Scientific monograph. edited by Serhii Smerichevskyi, Tetiana Kosova. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. 716 р. URLhttp://surl.li/octku.  З грифом «Рекомендовано Вченою радою НАУ». Протокол № 12 від 20.12.2021

      2) Financial, accounting and analytical information and audit in the system of state and corporate management: Scientific monograph. Еdited by Serhii Smerichevskyi, Tetiana Kosova. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. p. 308. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-268-5-13 З грифом «Рекомендовано Вченою радою НАУ». Протокол № 1 від 25.01.2023;

монографія 2022-2023

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування є організатором та учасником конференцій та конгресів:

На базі кафедри працює наукова школа «Фінансово-кредитні, аналітичні та обліково-контрольні механізми сталого розвитку національної економіки», засновником якої є д.е.н., професор Косова Тетяна Дмитрівна 

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАРТКА НАУКОВОЇ ШКОЛІ

 

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування проводити роботу наукових гуртків:

 • "Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту", керівники: професор кафедри Овсюк Н.В., старший викладач Задерака Н.М.;
 • Фінансово -економічний аналіз», керівники: завідувач кафедри, д.е.н., професор Косова Т. Д., доцент Несенюк Є. С., к.е.н., доцент Козлова В.О., к.е. .н., доцент Гаврилко Т.О., к.е.н., доцент Владика Ю.П., старший викладач Турова Л. Л., к.е.н.;
 • «Фінансовий клуб», керівники: д.е.н., професор Антипенко Н.В., д.е.н., професор Ярошеаська О. В., к.е.н., доцент Рибак О. М., до .е.н., доцент Горбачова О. М.;
 • "Бухгалтерські студії", керівники: к.е.н., доцент Афанас'єва І.І, к.е.н., доцент Попович О.В.;
 • "Проблеми обліку, контролю, оподаткування та аналізу на авіаційних підприємствах" керівники: к.е.н., доцент Бондаренко О.М., к.е.н., доцент Славінський В.І.

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування  приймає участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах та проектах:

 1. Участь у Міжнародній наук.-практичній конф. молодих вчених «Фінансові механізми сталого розвитку України в умовах сучасних викликів» за результатом здобуто І ступінь.
 2. Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Облік та оподаткування» (здобувачі Гулько Катерина Юріївна та Шалієвська Жанна Сергійівна, керівник к.е.н, доц. Попович Оксана Миколаївна).
 3. Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Облік і оподаткування» (здобувач Ковальова Валерія Юріївна, керівник к.е.н, професор Овсюк Ніна Василівна) за результатом здобуто грамоту за творчий підхід до вирішення актуальних проблем обліку, оподаткування, аналізу та аудиту ..
 4. Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Фінанси та кредит» (здобувачі Мельничук Ольга Петрівна та Петрова Анастасія Максимівна, керівник к.е.н, доц. Рибак Олена Миколаївна).
 5. Участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт проведення в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти та газу «Управлінські, соціальні та поведінкові науки у реалізації засад сталого розвитку» ІІІ рівня.

 

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування проводитиме роботу в рамках академічної мобільності здобувачів вищого освіти.

Здобувач вищої освіти Труші Ірина Віталіївна, навчання у Хорватії "Lavoslav Ruzicka" у Вуковарі (політехнічному коледжі). 

 

Талановиті та активні здобувачі кафедри фінансів, обліку та оподаткування беруть участь також в інших наукових заходах, програмах та проектах:

 • стипендіальна програма "Завтра.ua";
 • конкурс NBU University Challenge;
 • круглі столи;
 • гостьові лекції;
 • ігрові практичні заняття та ін. 

Облікова картка НДДКР

 

1. Держбюджетна (кафедральна)
науково-дослідна робота «Облік,
оподаткування та контрольно-аналітичне забезпечення суб’єктів господарювання
(за видами економічної діяльності)»
 № 11-2024/11.01.09 (номер державної
реєстрації 0124U000834), термін реалізації 01.02.2024 - ЗІ.12.2026

2. Держбюджетна (кафедральна)
науково-дослідна робота «Механізми
фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку в умовах воєнного
стану та післявоєнного відновлення національної економіки»
 №
20-2024/11.01.09 (номер державної реєстрації 0124U001523), термін реалізації 02.2024 - 12.2026