ОНП Маркетинг PhD

Освітня складова (ОС) підготовки здобувачів вищої освіти третього рівня (доктор філософії) за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Код н/д
Компоненти освітньо-наукової програми
РНП
Силабус
1.1 Цикл дисциплін з оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями
ОК1.1.1
Філософія науки та інновацій
ОК1.1.2
Інноваційні методи прийняття рішень в соціотехнічних та соціокультурних системах
ОК1.1.3
Когнітивні технології прогнозування стану соціотехнічних та соціокультурних систем
1.2 Цикл дисциплін із набуття універсальних навичок дослідника та викладача
ОК1.2.1

Правове, економічне та інформаційне забезпечення наукових досліджень

+ + +
ОК1.2.2

Андрагогіка та інноваційні освітні технології вищої школи

1.3 Цикл дисциплін із оволодіння глибинними знаннями зі спеціальності
ОК1.3.1

Тенденції розвитку та сучасний міждисциплінарний науковий дискурс у галузі маркетингу

ОК1.3.2

Штучний інтелект в маркетингу

ОК1.3.3

Глобальний маркетинг

ОК1.3.4

Екологічний маркетинг у системі еколого-економічного управління

ОК1.3.5

Стратегічне управління ланцюгами створення цінностей

1.4 Цикл дисциплін зі здобуття мовних компетентностей
ОК1.4.1

Англійська мова наукового спрямування

ОК1.4.2

Академічне письмо англійською мовою (English academic writing)