Наукові роботи кафедри економіки повітряного транспорту

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Науково-дослідна робота кафедри включає діяльність наукової школи «Економіка та управління економічними системами і процесами підприємств повітряного транспорту», розробку держбюджетних науково-дослідних кафедральних тем, організацію науково-практичних конференцій та семінарів, індивідуальну наукову діяльність професорсько-викладацького складу (підготовка наукових статей для опублікування у фахових виданнях, публікації та участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах і семінарах), підготовку науково-педагогічних кадрів (аспірантура й докторантура), організацію науково-дослідної роботи студентів.

Наукова складова інтегрується в освітній процес за такими основними напрямами наукових досліджень:

 • Економічна безпека та стратегія функціонування підприємств повітряного транспорту в умовах цифрової економіки.
 • Проблеми організації функціонування та управління діяльністю соціально-економіних систем в період неотехнологічного відтворення.
 • Економічні проблеми теорії і практики управління сталим розвитком економічних систем підприємств повітряного транспорту в соціально-орієнтованій економіці;
 • Інноваційно-інформаційні аспекти управління та організації функціонування та управління діяльністю соціально-економічних систем в умовах економіки знань;
 • Управління економічною безпекою, результативністю і продуктивністю праці; ефективність господарської діяльності підприємства при розвитку державно-партнерських відносин;
 • Розробка теорії та методології формування та використання потенціалу підприємств авіаційного сектору в період діджиталізації;
 • Організаційно-економічні основи реструктуризації підприємств повітряного транспорту в умовах глобалізаційних трансформацій.

Наукова школа «Економіка та управління економічними системами і процесами підприємств повітряного транспорту» заснована в 2021 році. Очолює наукові дослідження завідувач кафедри економіки повітряного транспорту, доктор економічних наук, професор Ареф’єва Олена Володимирівна. До складу наукової школи входять 13 докторів наук та 35 кандидатів наук, котрі уже підготували загалом 16 докторів та більше 100 кандидатів економічних наук. Загальна кількість кількість публікації членів наукової школи у науковометричних базах Scopus Web of Science – більше 40; кількість фахових публікацій більше 3000 за останні 5 років.

На кафедрі економіки повітряного транспорту професорсько-викладацьким складом виконується науково-дослідна робота «Мотиваційне управління економічними системами в умовах інтелектуально-цифровізаційної трансформації» (номер державної реєстрації 0121U113066). Термін роботи – 01.09.2021-31.12.2022 р.р. Науковий керівник – д.е.н., професор Ареф’єва О.В., відповідальний виконавець – д.е.н., доцент Вовк О.М.

Також уже завершено науково-дослідну роботу «Управління сталим розвитком інтеграційних процесів підприємств повітряного транспорту в міжнародному просторі» (номер державної реєстрації 0118U004287). Термін роботи – 01.03.2018-31.12.2020 р.р. Науковий керівник – д.е.н., професор  Ареф’єва О.В., відповідальний виконавець – д.е.н., доцент Вовк О.М. 

З огляду на окреслену мету основними задачами науково-дослідної роботи є:

 • дослідити, систематизувати та узагальнити вітчизняні й світові здобутки в теорії управління сталим розвитком інтеграційних процесів;
 • провести аналіз ефективності діяльності підприємств повітряного транспорту в конкурентних умовах міжнародного авіаційного простору та систематизувати фактори і принципи розвитку інтеграційних процесів на підприємствах повітряного транспорту в умовах міжнародної діяльності;
 • обґрунтувати систему стратегій інноваційного, конкурентоспроможного та потенційного розвитку підприємств повітряного транспорту в міжнародному просторі;
 • розробити методичне забезпечення реалізації стратегічних напрямів забезпечення сталого розвитку інтеграційних процесів в сфері міжнародних авіаційних перевезень;
 • обґрунтувати методичне забезпечення оцінювання ефективності управління сталим розвитком інтеграційних процесів підприємств повітряного транспорту в міжнародному просторі.

 

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ

Кафедра економіки повітряного транспорту проводить:

 • Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами», заснована в 2010 році;
 • з 2021 року кафедра вступає співорганізатором Міжнародно науково-практичної конференції "Etyka - Technika - Społeczeństwo. Rozwój społeczny wobec wartości", котра проводиться університетом-партнером кафедри Сілезьким технолгічним університетом у м. Глівице, Польща;
 • Секцію «Стратегічні напрями розвитку економічного потенціалу в умовах міжнародної інтеграції» у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми розвитку потенціалу підприємства в глобальних економічних умовах», заснована в 2016 році;
 • секцію за науковим напрямом «Розвиток економічної безпеки авіатранспортних підприємств» в рамках Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Політ. Сучасні проблеми науки», заснована 2001 році.

Також періодично протягом року кафедра приймає участь у організації та проведенні постійнодіючого науково-практичного міжкафедрального семінару «Проблеми економіки транспорту» для студентів, молодих вчених та викладачів, науковий інтерес яких пов’язана з актуальними проблемами функціонування та розвитку підприємств транспортної галузі, зокрема проведенням наукових досліджень в галузі авіації.

В 2021 році викладачами кафедри були проведені наступні семінари:

- «Академічна доброчесність – основа сталого наукового розвитку університету та дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти» (січень  2021 року), організований професоркою кафедри. д.е.н., Пілецькою С.Т.;

- «Проблеми розвитку міжнародного авіаційного простору» (лютий 2021 р), на якому представили доповіді д.е.н., професорка, завідувачка кафедри Ареф’єва О.В.; к.е.н., доцентка Вовк О.М.;

- «Результативність наукових досліджень молодих вчених та форми їх реалізації» (травень 2021 р.) з доповіддю д.е.н., професорки, завідувачки кафедри Ареф’єва О.В.;

- «Формування ціннісних уявлень в наукових долідженнях на основі когнітивного підходів» (вересень 2021 р.), організований к.е.н., доценткою кафедри Ковальчук А.М.;

- Розшрене засідання кафедри, присвячене презентації наукових здобутків докторантів Полоус О.В. та Побережної З.М.;

- Науковий семінар щодо розгляду результатів дисертаційної роботи виконаної на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою «Методологічні основи логістичного управління інтелектуалізацією людського капіталу підприємств» доцентки кафедри к.е.н.,. Полоус Ольги Вікторівни, науковий керівник д.е.н., проф., завідувачка кафедри економіки повітряного транспорту Ареф’єва О. В.

- «Принципи та цілі ЄС в освіті та розвитку суспільства: загальні цінності та взаємні стратегії економічного розвитку» (листопад 2021 р.), організований професоркою кафедри. д.е.н., Пілецькою С.Т.;

- «Академічна доброчесність як основа підготовки економістів» (листопад 2021 р.), організований д.е.н., професоркою, завідувачкою кафедри Ареф’євою О.В. та к.е.н., доценткою кафедри Ковальчук А.М.;

- «Тенденції розвитку цивільної авіації в Україні» (грудень 2021 р.), організований д.е.н., доценткою Вовк О.М., на якому виступили стейхолдери та партнери а підготовці аспіратів і докторантів, а доцентка кафедри, к.е.н. Кая А.С. представила доповідь на тему «Авіація в контексті державної регіональної політики».

На кафедрі економіки створено умови для наукових дискусій та розвитку досліджень за участі здобувачів вищої освіти, зокрема, під головуванням д.е.н., професорки, завідувачки кафедри Ареф’єва О.В. та старшої викладачки кафедри, к.е.н. Ковальчук А.М. уже було організовано круглі столи «Проблеми і перспективи розвитку теорій економічної діагностики діяльності авіакомпаній» та «Нобелівські лауреати та їх вклад в розвиток економічної науки»; «Модернізація авіаційної інфраструктури в умовах неотехнологічної економіки».

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Кафедрою економіки повітряного транспорту започатковано традицію щорічної роботи над науковими виданнями – колективних монографіях «Адаптивне управління підприємствами в умовах неотехнологічного відтворення» (2020 рік), «Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому просторі» (2019 рік), «Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі» (2018 рік).

Координацію роботи над колективною монографією здійснює доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки повітряного транспорту Національного авіаційного університету Ареф’єва Олена Володимирівна.

Професорсько-викладацьким складом кафедри за останні 5 років опубліковано більше 700 наукових праць, що більш детально розкрито на сторінках викладачів у Google Scholar.

 

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Основними формами науково-дослідної роботи студентів на кафедрі економіки повітряного транспорту є діяльність наукових гуртків, участь в науково-практичних конференціях, публікація тез доповідей та наукових статей, участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, стипендіальній програмі «ЗАВТРА. UA», Всеукраїнськрму конкурсі «Look of New Generation», та інших конкурсах і турнірах, участь у Всеукраїнській олімпіаді, організації та участі в освітніх й наукових заходів тощо.

Кафедрою економіки повітряного транспорту підтримуються наукові традиції та розвиток молодих дослідників у формі наукових гуртків:

 1. 1. «Дослідження напрямів розвитку економічних систем» (науковий керівник: д.е.н., професор, завідувач кафедри Ареф’єва О.В.);
 2. «Проблеми економічного розвитку транспортних підприємств» (науковий керівник: д.е.н., доцент, професор кафедри Вовк О.М.);

Детальніше про участь у них можете дізнатись у керівників ( ауд.2.413а).

 

Кафедрою економіки повітряного транспорту в 2019 році започатковано Всеукраїнський економічний квест та Всеукраїнський конкурс наукових робіт молодих науковців «На крилах економіки».

 

Результати науково-дослідної діяльності студентів освітньо-професійних програм «Економіка підприємства», «Економіка авіаційного транспорту»

 

Участь у конференціях

Навч. рік

Назва конференції

Кількість доповідей

1

2

3

2020-2021

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами»

105

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»

17

2019-2020

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами»

84

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»

12

2018-2019

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами»

70

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»

8

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку потенціалу підприємства в глобальних економічних умовах»

88

2017-2018

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами»

55

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»

9

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку потенціалу підприємства в глобальних економічних умовах»

36

       

 

Студенти в період 2018-2021 р.р. прийняли участь в 38 конференціях, в тому числі у Франції, Іспанії, Болгарії, Швеції, Великій Британії, Канаді, Німеччині та Японії.

 

Важливим показником якості наукової діяльності студентів та рівня їх професійної підготовки є їх щорічна участь у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах, студентських олімпіадах.

 

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт проводиться за наступними напрямками:

- Економіка,

- Економіка і управління в сфері торгівлі,

- Управління персоналом і економіка праці,

- Управління економічно-фінансовою безпекою,

- Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності.

В 2020-2021 н.р. було 6 студентів, учасників фінальних турів Всеукраїнського конкурсу студентських робіт, за результати яких отримано грамоти у номінаціях та подяки. Храпач Владислав Олегович (науковий керівник – Ареф’єва О.В.) здобув у 2020 році диплом ІІ ступеня у фіналі конкурсу за напрямом «Економіка і управління в сфері торгівлі». За результатами І туру  в 2019-2020 н.р. 6 здобувачів вищої освіти подали наукові роботи у фінал і отримали нагороди у номінаціях.

 

На кафедрі економіки повітряного транспорту щорічно організовано І тури Всеукраїнської студентської олімпіади за наступними спеціальностями і дисциплінами:

 • Спеціальності:
  • Економіка.
 • Дисципліни:
  • Економіка підприємства,
  • Регіональна економіка,
  • Фінансова безпека,
  • Стратегічне управління,
  • Інтелектуальна власність.

 

Також студенти активно приймають участь у турнірах, тренінгах та семінарах.

В 2021 році 4 дипломних роботи здобули призові місця у Конкурсі дипломних робіт за освітнім рівнем «Магістр». Також студенти стали фіналістами у конкурсах «Ігри заводів», «VІІІ Всеукраїнському конкурсі бізнес-стратегій «Стратегія фірми 2021»».

2020 рік ознаменувався двома фіналістками Всеукраїнського конкурсу стипендіальної програми «ЗАВТРА.UA». Крім того в 2020-2021 роках здобувачі вищої освіти постійно удосконалюють професійній навички на мовних, маркетингових, комунікаційних, консалтингових тренінгах.

У лютому 2019 року команда «Авіатор», що складається зі студентів 2,3 та 4 курсів освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» здобули 1 місце у IV Міжвузівському фінансовому турнірі. Ця ж команда в 2019 році посіла 5 місце у фінансовому турнірі серед найкращих вузів Києва «Що? Де? Скільки?» від Національного Банку України.

В 2019 році дипломна магістерська робота студентки-випускниці освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» Гончарук Альони, написана під керівництвом доцента кафедри Кравчук Н.М. отримала диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт.